Общественият съвет към ОУ“Христо Ботев“ с. Лиляк
е учреден във връзка с чл.265 от ЗПУО и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ № 1 /24.10.2016.Г.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. ЛИЛЯК

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Учредяване на обществен съвет към ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк
2. Избор на членове - 4 редовни членове от родителите , 2 резервни членове от родителите, 1 редовен член, представител на финансиращия орган.
3. Избор на председател за срок от 3 години.
4. Запознаване с Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
5. Попълване на декларация,с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5,ал.1 от Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
6. Други.

 

         Днес, 24.10.2016.г., в ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк се проведе заседание за учредяване на обществен съвет към училището.
На заседанието присъстваха:
1. Живко Атанасов Антонов – кмет на с. Лиляк - представител на ПРБК
2. Представители на родителите на учениците от 1 до 8 клас
3. Мария Манева директор на ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк

 

Присъстващите чрез гласуване определиха следният поименен състав на членовете на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев” - с.Лиляк за срок от три години:

1 Живко Атанасов Антонов - председател, представител на ПРБК
2 Шехнас Мехмед Хюсеин - член, представител на родителите
3 Снежа Христова Йорданова - член, представител на родителите
4 Афизе Мехмедова Салимова - член, представител на родителите
5 Халиме Исметова Ферадова - член, представител на родителите

и резервни членове :
1 Сениха Хасанова Хасанова
2 Нели Сашева Христова

 

* * * * *