ПРОТОКОЛ № 1 /25.11.2022г.
     НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
     КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. ЛИЛЯК
     ДНЕВЕН РЕД:


    

1. Учредяване на обществен съвет към ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк
     2. Избор на членове - 4 редовни членове от родителите , 2 резервни членове от родителите, 1 представител на финансиращия орган (съгл. заровед РД-З-1300/15.11.2022г на кмета на Община Търговище).
     3. Избор на председател за срок от 3 години.
     4. Запознаване с Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
     5. Попълване на декларация,с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5,ал.1 от Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
     6. Други.

     Днес,25.11.2022г., в ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк се проведе заседание за учредяване на обществен съвет към училището.

    

Решения:

    

1. Учредяване на обществен съвет към ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк. Председател на обществен съвет: Владо Владев кмет на с. Лиляк, придставител на Община Търговище
     2. Членове:
     - Христина Джомева
     - Александър Асенов
     - Радка Крумова
     - Василка Георгиева


     3. Резервни членове:
     - Дияна Апостолова
     - Георги Антонов
    

 

    

Общественият съвет към ОУ“Христо Ботев“ с. Лиляк
се учредява във връзка с чл.265 от ЗПУО и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

    

 

    

ПОКАНА
    
     ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ


    

Уважаеми родители,
    
     Каним Ви на заседание на Обществен съвет на ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк, което ще се проведе на 25.11.2022год. от 13.00 ч.в училището , при следния
    
    

ДНЕВЕН РЕД:


    

1. Учредяване на обществен съвет към ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк
     2. Избор на членове - 4 редовни членове от родителите , 2 резервни членове от родителите, 1 представител на финансиращия орган.
     3. Избор на председател за срок от 3 години.
     4. Запознаване с Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
     5. Попълване на декларация,с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5,ал.1 от Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
     6. Други.


 

* * * * *