Основно училище "Христо Ботев"

 

Адрес: с. Лиляк   7760

         общ. Търговище

         ул. "Никола Вапцаров" №6

тел:  0894451266

email: info-2500114@edu.mon.bg;  

       


Директор: Мария Манева - email: mariyamaneva@ou-lilyak.com