Сдружение училищно настоятелство "Христо Ботев - Лиляк"

СУН "Христо Ботев - Лиляк" е учредено на 19.12.2013г., посредством учредително събрание, свикано по инициатива на директора на ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк, г-жа Мария Манева. Отзовалите се 15 учредители приеха Устав на сдружението и избраха наименованието му и първите членове на Съвета на настоятелите.

През януари 2014 г., новоучреденото настоятелство е регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ, в националния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, като неправителствена организация осъществяваща дейност в полза на обществото.

 

Извадка от Устава на сдружението =>

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ ХРИСТО БОТЕВ – ЛИЛЯК”, наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

        (2) “СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ ХРИСТО БОТЕВ – ЛИЛЯК”, е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ ХРИСТО БОТЕВ – ЛИЛЯК”,

        (2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3 Седалището на “СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ ХРИСТО БОТЕВ – ЛИЛЯК” е с. Лиляк, а адресът на неговото управление е: ул. „Никола Вапцаров” № 6.

ЦЕЛИ

Чл. 4 Основни цели на сдружението са:

    т.1 Цялостно да съдейства на училищното ръководство при изпълнение на задачите във връзка с обучението, възпитанието и просперитета на учениците, тяхното оформяне като образовани и културни граждани;

    т.2 Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;

    т.3 Организиране и осъществяване на сътрудничество с други настоятелства;

    т.4 Да обедини усилията на родителската и друга общественост за подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на ОУ”Христо Ботев” с. Лиляк;

    т.5 Организиране на мероприятия, програми, проекти и инициативи за подпомагане на учебно възпитателния процес, укрепване здравето и физическите сили, събуждане на духовното творческо начало, разширяване на културния кръгозор, възпитанието, морала и нравствените добродетели у учениците.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5 Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

1.Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на ОУ”Христо Ботев” с. Лиляк, както и за решаване на текущи въпроси, свързани с дейността му.

2. Грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства на училището.

3. Подпомага ОУ”Христо Ботев” с. Лиляк, за възстановяване и увеличаване на неговите имоти, за тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно използване.

4. Подпомага изграждането и поддържането на материално- техническата база на училището.

5. Съдейства при организиране на ученическото хранене и подобряване на битовите условия на ученици и учители.

6. Подпомага създаването и реализирането на възпитателно- образователни програми по проблемите на учениците.

7. Участва при определяне на свободно избираемата подготовка, на извънкласните и извънучилищните форми за работа с учениците.

8. Подпомага и съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците.

9. Подпомага повишаването на квалификацията на работещите в училището.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за дейности обезпечаващи целите и средствата посочени в чл. 4 и чл. 5 на Устава.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 Предметът на дейност на сдружението е обединяване усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общински органи, частни фирми, физически и юридически лица за подпомагане развитието на ОУ „Христо Ботев” с. Лиляк, и за подобряване качеството на образователно- възпитателния процес. Целите на сдружението ще се постигат чрез:

1. Обсъждане и изготвяне на предложения пред съответните органи за перспективното развитие на училището, както и за решаване на текущи въпроси, свързани с дейността му.

2. Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства на училището.

3. Възстановяване и увеличаване на имотите на ОУ”Христо Ботев” с. Лиляк и тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно използване.

4. Изграждане, ремонтиране и поддържане на материално- техническата база на училището.

5. Подобряване организацията на ученическото хранене и битовите условия на ученици и учители.

6. Създаване и реализиране на възпитателно- образователни програми по проблеми на обучението и възпитанието на учениците.

7. Участие при организиране на свободно избираемата подготовка, на извънкласните и извънучилищните форми за работа с учениците.

8. Включване на родителите при организиране на свободното време на учениците.

 

<= назад

 

 

 

 >> Председател

-Юрке Алиосманова Ибрямова

 

 

 >> членове

- Дафинка Димитрова Ненкова
- Дарина Христова Николова