ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза І“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОЕКТА ВИЖ ТУК)

 

 

  Национални програми

>> Национална програма „С грижа за всеки ученик”

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"

В училището се изпълняват дейности по модул 3 от програмата вече втора година. Обособени са две групи по български език и литература в ІІІ и ІV клас.

 

>> Национална програма „На училище без отсъствия”

Мярка „Без свободен час”

Мярката цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнение на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнението на държавните образователни изисквания. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които заместват отсъстващи от работа учители или възпитатели във връзка с ползването на отпуск съгласно глава осма, раздел I от Кодекса на труда

 

>> Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”

 

* * * * *

  Проекти

>> Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ съфинансирана от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

1. Обща цел. Подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от срещните училища в страната. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл/ задължителна подготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

Специфични цели:

Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката на модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

Повишаване качеството на образователно- възпитателния процес в средищните училища чрез:

а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;

б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;

в) подобряване на материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес;

Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:

а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;

б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;

в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела "целодневна организация на учебния процес".

В училището са сформирани четири полуинтернатни групи в които са обхванати 97 ученици от І-ви до VІІІ-ми клас.

 

>> Проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” съфинансирана от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Целият педагогически състав на ОУ"Христо Ботев" е включен за обучения по ІІІ. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (ІІІ.2. за работа в интеркултурна среда, III.3. за работа с деца и ученици със СОП, III.4. за оценяване постиженията на учениците, III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други), а директора на училището по ІV. Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори (IV.2. директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети)