ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондов

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

 

 

В ОУ“Христо Ботев“ с. Лиляк за учебната 2019-2020 година по проекта са сформирани 6 групи за допълнително обучение.

- Български език и литература за 2 клас с ръководител Дафинка Ненкова;
- Български език и литература за 3 клас с ръководител Ирена Герова;
- Български език и литература за 4 клас с ръководител Йорданка Борисова;
- Български език и литература за 7 клас с ръководител Дарина Николова;
- География и икономика за 6 клас с ръководител Десислава Димова.
- Математика за 5 клас с ръководител Мирослав Мирчев;

 

 

 

 

* * * * *