ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на обща стойност 109 562 541,93 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).
Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
Основните дейности по проекта са:
Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);
Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България.

 

 

В ОУ“Христо Ботев“ с. Лиляк по Дейност 1 на проекта са доставени 8 технически устройства за ползване от ученици и 4 устройства за педагогически специалисти за обезпечаване на образователния процес в условия на кризи.

За учебната 2020-2021 година по Дейност 2 на проекта са сформирани 8 групи за обучения на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, включващи 40 ученици с ръководител Мирослав Мирчев

  

В началото на учебната 2021-2022 година по Дейност 2 на проекта са сформирани 3 групи за обучения на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, включващи 13 ученици с ръководител Петя Любенова

  

За учебната 2022-2023 година по Дейност 2 на проекта са сформирани и е проведено обучение в 2 групи на ученици от 1 клас за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, включващи 9 ученици с ръководител Петя Любенова

  

За учебните 2020-2021 и 2022-2023 години по Дейност 4 на проекта са сформирани 2 групи за обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда, включващи 4 участници с ръководители Мирослав Мирчев и Петя Любенова

 

* * * * *