Седмично разписание на учебните часове през І срок на учебната 2019-2020 година

Изтегли

 

Изтегли

* Часът по физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности по чл.92 от ЗПУО