Седмично разписание на учебните часове през ІІ срок на учебната 2018-2019 година

Изтегли

 

Изтегли

* Часът по физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности по чл.92 от ЗПУО