ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза І“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

- Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците
- Преодоляване на образователните дефицити
- Повишаване на образователните постижения
- Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите
- Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

 

 

В ОУ“Христо Ботев“ с. Лиляк за учебната 2017-2018 година по проекта са сформирани 10 групи за извънкласни дейности.

1. Групи за занимания за преодоляване на обучителни затруднения

- Български език за 2 клас с ръководител Йорданка Борисова;
- Български език за 4 клас с ръководител Дафинка Ненкова;
- Български език за билингви с ръководител Дарина Николова;
- Математика за 3 клас с ръководител Юрке Ибрямова;
- История и цивилизации за 7 клас с ръководител Десислава Димова.

2. Групи за дейности по интереси

- Шахмат 1 - с ръководител Стефан Статев;
- Шахмат 2 - с ръководител Стойчо Божилов;
- Приложни изкуства с ръководител Красимир Колев;
- Вокална група „Лилячета“ с ръководител Мария Манева;
- Тенис на маса с ръководител Венелин Марков.

 

* * * * *

 

СЪВЕТ „ТВОЯТ ЧАС“

 Към дейностите по проекта в ОУ“Христо Ботев“ с. Лиляк бе учреден Съвет „Твоят час“
- Състав: Председател: Живко Антонов кмет на с. Лиляк, като представител на община Търговище;
Членове: 3 родители по предложение на СУН „Христо Ботев – Лиляк“, 2 представители на педагогическите специалисти, избрани от ПС и Славка Любенова секретар на НЧ“Михаил Донев 1903“ с. Лиляк, като представител на ЮЛНС.
- Функции: Подпомага директора на училището при избора, участва при обсъждане на графика за работа на групите, координира участието на родителите , наблюдава изпълнението , инициира проучване на удовлетвореността на учениците , изготвя годишен доклад с резултати от проведения мониторинг и го представя на директора на училището и на регионалното управление на образованието.