Дневен режим

  Седмично разписание

  Нормативни документи

  Неучебни дни

  Учители

  Проекти

  Прием в І клас

  Национално външно оценяване

 

 

 

 

Полезни връзки:

  РУО - Търговище

  Министерство на образованието, младежта и науката

  Община Търговище

  РЗИ - Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

placeholder

 

 


Правилници, планове, графици и други документи

 

>> Стратегия за развитие на училището за периода – 2021-2025 г. (Актуализация)

 

Правилници

>> Правилник за дейността на училището

>> Етичен кодекс на училищната общност

>> Правилник за вътрешния трудов ред

>> Правилник за пропусквателния режим

>> Правила за вътрешно подаване на сигнали

 

Планове и програми

>> Годишен план за дейността на училището за учебната 2023/2024 година

>> Училищен учебен план за 1 клас за учебната 2023/2024 година

>> Училищен учебен план за 2 клас за учебната 2023/2024 година

>> Училищен учебен план за 3 клас за учебната 2023/2024 година

>> Училищен учебен план за ученик от 4 клас в индивидуална форма на обучение за учебната 2023/2024 година

>> Училищен учебен план за 4 клас за учебната 2023/2024 година

>> Училищен учебен план за 5 клас за учебната 2023/2024 година

>> Училищен учебен план за 6 клас за учебната 2023/2024 година

>> Училищен учебен план за 7 клас за учебната 2023/2024 година

>> План - програма за действие за безопасност на движението по пътищата за 2023-2024 година

>> Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2023/2024 година

>> Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

>> Училищна програма за за целодневна организация на обучение

>> Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система

>> Мерки за повишаване качеството на образованието.

 

 

Графици

>> График за консултации на учителите през втория учебен срок на учебната 2022/2023г

>> График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през втория учебен срок на учебната 2023/2024г.

>> График на дежурствата на учителите през учебната 2023/2024г.

 

     

>> Механизъм за противодействие на училищния тормоз

>> Механизъм за разрешаване на конфликти

>> Процедура за докладване при опасение във връзка със закрила на детето