ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” С. ЛИЛЯК

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ОУ”Христо Ботев” с. Лиляк. Заявленията за достъп до обществена информация се приемат и регистрират всеки работен ден от 08.00 до 14.30 часа при завеждащ  административна служба (ЗАС) на ОУ”Христо Ботев” с. Лиляк на ул. „Никола Вапцаров“ № 6, ет. 2.

І. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.
Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.
Устните запитвания след съставянето на протокол за приемането им и писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се приемат от служителя, определен за работа с документи за достъп до обществена информация и се регистрират със самостоятелен регистрационен индекс в ЗАС на ОУ”Христо Ботев” с. Лиляк всеки работен ден от 08.00 до 14.30 часа.
За писмени заявления се считат и заявленията, получени по електронен път на електронна поща ou_hb.lil@abv.bg.
Образец на заявлението може да получите на място при завеждащия  административна служба на ОУ”Христо Ботев” с. Лиляк или да изтеглите от интернет страницата на училището.
Заявлението трябва да съдържа следната информация:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адрес за кореспонденция със заявителя.
Ако в заявлението липсват данни по т. 1, 2 и 4 то се оставя без разглеждане.
В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и трябва да уточни предмета на исканата информация.
Ако в 30-дневен срок заявителят не уточни предмета на исканата информация, заявлението се оставя без разглеждане.

ІІ. ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.
За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от следните форми:
oПреглед на информацията - оригинал или копие;
oУстна справка;
oКопие на материален носител;
oКопия, предоставени по електронен път …………………………….
/посочва се адреса на електронната поща/
oКомбинация от форми - ...................................................................
Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

IІI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Заявленията за предоставяне на достъп се разглеждат в срок до 14 дни от датата на регистрирането им, съответно от уточняване предмета на исканата информация.
Срокът може да бъде удължен:
• с не повече от 10 дни, когато поисканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка;
• с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.
Когато ОУ”Христо Ботев” с. Лиляк не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение в 14-дневен срок от получаване на заявлението същото се препраща по компетентност, за което се уведомява заявителя.
В случай че училището не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, заявителят се уведомява в 14-дневен срок.

IV. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.
В законоустановените срокове заявителят се уведомява с решение, подписано от директора на ОУ”Христо Ботев” с. Лиляк относно предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до информация.
В решението за предоставяне на достъп до обществена информация се посочва:
• степента на осигурения достъп до исканата информация;
• срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който е 30 дни от датата на получаване на решението;
• мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата информация;
• формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание, датата на приемането на решението и редът за неговото обжалване.
При предоставяне на достъп до обществена информация в ЗАО се съставя протокол съгласно чл.35, ал.2 от ЗДОИ.

V. ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя със Заповед № ЗМФ-1472 на министъра на финансите от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) и представяне на платежен документ.
Посочените стойности на разходи са без ДДС и според вида на носителя са, както следва:
1. CD - един брой - 0,50 лв.;
2. DVD - един брой - 0,60 лв.;
3. разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;
4. Ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;
5. факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;
6. писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.
Заплащането на разходите се извършва:
• по безкасов път по банковата сметка на ОУ”Христо Ботев” с. Лиляк
BG30UBBS80023108494310 в клон на ОББ АД Търговище

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация

 

   =>>Начало